Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

SÓC TRĂNG BÌNH CHỌN 10 GIỐNG LÚA CAO SẢN
Hội thảo đánh giá giống lúa vụ đông xuân 2012-2013 do Trung Tâm Giống Cây Trồng Sóc Trăng tổ chức tại Trại Giống Cây Trồng Long Phú ngày 1 tháng 3 năm 2013 có  khoảng hơn 500 người tham dự, Tại đây, nông dân và các đại biểu đã bình chọn ra 10 giống lúa suất sắc:
OM3673: Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày. Chiều cao: 90-95 cm. Nhảy chồi khá mạnh, dạng hình gọn, cứng cây, trổ tập trung, nhiều bông, hạt đóng dày, tỉ lệ hạt chắc cao. Chống chịu rầy nâu và bệnh vàng lùn khá, hơi kháng bệnh cháy lá. Trọng lượng 1000 hạt khoảng 27-29g. Gạo dài, đẹp, trong, ít bạc bụng, mềm cơm, thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 7-9 tấn/ha.OM8017: Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày. Chiều cao: 100-105cm. Nở bụi mạnh, dạng hình thẳng, cứng cây, bông chùm, hạt đóng dày, nhiều nhánh gié, tỉ lệ hạt chắc cao, chống chịu rầy nâu và bệnh vàng lùn khá, kháng bệnh đạo ôn và thối cổ bông trung bình. Nên bón phân rước hạt để tăng tỷ lệ hạt chắc/bông, trọng lượng 1000 hạt khoảng 25-27 g. Gạo dài, trong, mềm cơm, thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 7-9 tấn/ha.

 

OM6976: Thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày. Chiều cao: 95-100 cm. Nở bụi khá, dạng hình đẹp, cứng rạ, trổ nhanh, bông to chùm, bông dài, đóng hạt dày, nhiều nhánh gié, tỉ lệ chắc cao, chống chịu rầy nâu và vàng lùn khá, kháng bệnh đạo ôn và thối cổ bông trung bình. Nên bón phân rước hạt để tăng tỷ lệ hạt chắc/bông. Trọng lượng 1000 hạt trung bình 26-28g, gạo đẹp, trong, mềm cơm, ít bạc bụng. Năng suất cao và ổn định. Chịu mặn khá. Thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 7-9 tấn/ha. 

Bảy giống lúa triển vọng khác là: OM108-5, OM10424-1, OM6976-41, OM108-200, OM10015, OM5451, MTL762. 

 OM108-5: Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày. Chiều cao: 100-105 cm. Nở bụi mạnh, dạng hình hơi cao thấp, cứng cây, trổ nhanh, bông to, hạt đóng rất dày, tỉ lệ chắc cao. Chống chịu rầy nâu và vàng lùn khá, kháng bệnh đạo ôn khá. Nên bón phân rước hạt để tăng tỷ lệ hạt chắc/bông. Trọng lượng 1000 hạt khá 27-29g, gạo đẹp, trong, mềm cơm, ít bạc bụng, thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 7-9 tấn/ha.


OM10424: chắc cao, vỏ trấu mỏng, gạo dài đẹp, trong, tỉ lệ bạc bụng thấp. Khả năng chống chịu rầy nâu và bệnh vàng lùn trung bình, kháng bệnh đạo ôn trung bình. Trọng lượng 1000 hạt khoảng 25-27g. Thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 6-8 tấn/ha.

OM6976-41: Thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày. Chiều cao: 95-100 cm. Nở bụi khá, dạng hình đẹp, cứng cây, trổ tập trung, bông to, dài, hạt đóng dày, nhiều nhánh gié, tỉ lệ chắc cao, chống chịu rầy nâu và vàng lùn khá, kháng bệnh đạo ôn và thối cổ bông trung bình. Nên bón phân rước hạt để tăng tỷ lệ hạt chắc/bông. Trọng lượng 1000 hạt trung bình 26-28g, gạo dài, trong, mềm cơm, ít bạc bụng, thích hợp các vụ trong năm. Chịu mặn khá. Tiềm năng năng suất 7-9 tấn/ha.

OM108-200: Thời gian sinh trưởng: 94-97 ngày. Chiều cao: 100-105cm. Nở bụi rất mạnh, dạng hình thẳng, cứng cây, bông chùm to, hạt đóng dày, trổ nhanh, tỉ lệ hạt chắc cao, chống chịu rầy nâu và bệnh vàng lùn khá, kháng bệnh đạo ôn và thối cổ bông khá. Nên bón phân rước hạt để tăng tỷ lệ hạt chắc/bông. Gạo trong, mềm cơm, trọng lượng 1000 hạt khoảng 25-27 g, thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 7-9 tấn/ha.

Nguồn: Trại Giống Cây Trồng Long Phú - Sóc Trăng.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/B3psFgkc_Rk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>